SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 10

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

1 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie: