REKRUTACJA WIOSENNA
NA SEMESTRY PIERWSZE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 • trzyletnie liceum ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Klasa Forma
kształcenia
Dni
nauki
Język obcy
Nowożytny
Przedmioty
rozszerzone
(od kl. II)
Przedmiot
uzupełniający
(od kl. II)
1L zaoczna sobota
niedziela
język
angielski
biologia
WOS
historia
i społeczeństwo

Kandydaci posiadający
świadectwo ukończenia
szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły
zawodowej

mają możliwość kształcenia się w trzyletnim liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych
począwszy od klasy 2 (semestr III)

  SZKOŁY ZAWODOWE
  SZKOŁA POLICEALNA NR 10

  szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

  2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie technik administracji

  1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek/podanie o przyjęcie do szkoły (na druku CKU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej)
  • świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową (8 – letnia szkoła podstawowa/gimnazjum/branżowa szkoła I stopnia lub zasadnicza szkoła zawodowa/ szkoła średnia) – oryginał i kserokopia
  • 3 aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184) – dotyczy kandydatów do szkół zawodowych
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności; opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną – dotyczy kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  dla absolwentów: szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, szkół średnich
  a także słuchaczy liceum ogólnokształcącego

  zawód kwalifikacje Okres trwania
  Kucharz TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1,5 roku
  Krawiec AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 1,5 roku
  Florysta RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 rok

  Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie identycznego jak w szkołach policealnych
  i technikach oraz uzyskanie tytułu zawodowego.

  WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej pobierz druk podania)
  • świadectwo ukończenia szkoły (szkoła podstawowa/gimnazjum/zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła średnia)
  • 1 aktualna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)

  SEKRETARIAT PRZYJMUJE KOMPLET DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy składać
  od 4 listopada 2019 r. w sekretariacie CKZiU
  ds. uczniowskich pokój nr 11

  Godziny otwarcia sekretariatu:

  poniedziałek – wtorek: 8.00 – 16.00
  środa – piątek: 8.00 – 18.00
  sobota – niedziela: 8.00 – 16.00

  Numery telefonów: (12) 644 51 66,
  (12) 642 19 00; wew. 13, 15, 16

  e-mail: sekretariat@cku.krakow.pl