REKRUTACJA JESIENNA
NA SEMESTRY PIERWSZE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 • trzyletnie liceum ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Klasa Forma
kształcenia
Dni
nauki
Język obcy
Nowożytny
Przedmioty
rozszerzone
(od kl. II)
Przedmiot
uzupełniający
(od kl. II)
1a zaoczna sobota
niedziela
język
angielski
biologia
WOS
historia
i społeczeństwo
1b zaoczna sobota
niedziela
język
angielski
geografia
WOS
historia
i społeczeństwo
1aw stacjonarna środa
czwartek
piątek
język
angielski
historia
WOS
przyroda

Kandydaci posiadający
świadectwo ukończenia
zasadniczej szkoły zawodowej

mają możliwość kształcenia się w trzyletnim liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych
począwszy od klasy 2 (semestr III)

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Klasa Forma
kształcenia
Dni
nauki
Język obcy
nowożytny
Przedmioty
rozszerzone
(od kl. I)
1AZ zaoczna sobota
niedziela
język
angielski
biologia
geografia
1BW stacjonarna środa
czwartek
piątek
język
angielski
historia
WOS
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁA POLICEALNA NR 10

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie technik administracji

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek/podanie o przyjęcie do szkoły (na druku CKU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej)
 • świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową (8 – letnia szkoła podstawowa/gimnazjum/branżowa szkoła I stopnia lub zasadnicza szkoła zawodowa/ szkoła średnia) – oryginał i kserokopia
 • 3 aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184) – dotyczy kandydatów do szkół zawodowych
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności; opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną – dotyczy kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

dla absolwentów: szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, szkół średnich
a także słuchaczy liceum ogólnokształcącego

zawód kwalifikacje Okres trwania
Piekarz TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich 1,5 roku
Cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 1,5 roku
Technik technologii żywności TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich lub
TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
1,5 roku

1 roku

Kucharz TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1,5 roku
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
1,5 roku
1 rok
Technik
turystyki wiejskiej
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
1 rok

1 rok

Kelner TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych
1,5 roku
1,5 rok
Krawiec AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 1,5 roku
Technik
przemysłu mody
AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
AU. 74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
1,5 roku

1 rok

Florysta RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 rok
Sprzedawca AU.20 Prowadzenie sprzedaży 1,5 roku
Technik handlowiec AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej
1,5 roku
1 rok
Technik
organizacji reklamy
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
1 rok

1,5 roku

Magazynier – logistyk A.30. AU.22 Obsługa magazynów 1,5 roku
Technik logistyk AU.22 Obsługa magazynów
AU. 32 Organizacja transportu
1,5 roku
1 rok
Technik spedytor AU. 31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 2 roku
Technik ekonomista AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
1,5 roku
1,5 rok
Technik rachunkowości AU.36. Prowadzenie rachunkowości
AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
1,5 roku
1 roku
Technik informatyk EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
1,5 roku
1,5 roku
Technik teleinformatyk EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
1,5 roku
1,5 roku

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie identycznego jak w szkołach policealnych
i technikach oraz uzyskanie tytułu zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej pobierz druk podania)
 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoła podstawowa/gimnazjum/zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła średnia)
 • 1 aktualna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)

SEKRETARIAT PRZYJMUJE KOMPLET DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać
od 6 maja 2019 r. w sekretariacie CKU
ds. uczniowskich pokój nr 11

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek – wtorek: 8.00 – 16.00
środa – piątek: 8.00 – 18.00
sobota – niedziela: 8.00 – 16.00

Numery telefonów: (12) 644 51 66,
(12) 642 19 00,
(12) 425 85 58; wew. 13, 15, 16

e-mail: sekretariat@cku.krakow.pl