Archiwa kategorii: Erasmus+ Kadra Pedagogiczna

Szkolenie nauczycieli w ramach programu Erasmus+

W dniach 10.02 – 17.02.2024 r. 14 nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie wzięło udział w kursie „Cyfrowe narzędzia w nauczaniu”, który odbywał się w Rzymie we Włoszech w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000131688 (Erasmus+).

Zajęcia były prowadzone przez szkołę Innovazione Formazione Orientamento a Lavoro. Kurs miał na celu poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Uczestnicy mieli także możliwość rozwijania kompetencji językowych, ponieważ językiem wykładowym kursu był j. angielski. Wszyscy otrzymali certyfikaty wydane przez instytucje edukacyjną INFOL.

Poza zajęciami i nauką był też czas na zwiedzanie Rzymu i poznanie największych zabytków: Koloseum, Bazylika św. Piotra, Muzea Watykańskie, Forum Romanum, wzgórze Palatyn.

Dzięki uczestnictwu w kursie nauczyciele mają możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy w codziennej pracy dydaktycznej ze słuchaczami CKZiU.

Wyjazd do Florencji w dniach 05.02.2023 – 12.02.2023

Grupa 12 nauczycieli CKZiU wraz z Panią Dyrektor wzięła udział w tygodniowym kursie „Edukacja a nowe technologie” zorganizowanym przez instytucję edukacyjną Pixel we Florencji we Włoszech w ramach projektu „Lepszy nauczyciel – bardziej nowoczesna, innowacyjna szkoła” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ .

Tygodniowy kurs „Edukacja a nowe technologie” obejmował zarówno zajęcia  w siedzibie organizatora kursu – instytucji edukacyjnej Pixel, jak i wizyty studyjne w szkołach średnich. Zajęcia w formie prezentacji i warsztatów miały na celu zaznajomienie z cyfrowymi narzędziami używanymi w nauczaniu oraz platformami edukacyjnymi, umożliwiającymi przygotowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, takich jak Moodle, h5p, ed.ted, thinglink. Uczestnicy poznali także system edukacji we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych, organizacji, metodyki i innowacyjnych praktyk nauczania z wykorzystaniem nowych technologii w tym kraju oraz europejskich strategii i najlepszych praktyk w kształceniu z użyciem nowych technologii.

W ramach kursu uczestnicy odbyli dwie wizyty studyjne w szkołach średnich we Florencji: Instituto Statale di Instruzione Superiore Tecnica e Liceale Galileo Galilei, Istituto Tecnico e Professionale Leonardo da Vinci. Ponadto, uczestnicy poznali historię, kulturę i zabytki Florencji podczas zwiedzania miasta z wykładowcą z instytucji Pixel w czasie wolnym po zakończeniu zajęć.

            Kurs we Florencji miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli o nowe innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowych technologii oraz przybliżyć system edukacji osób we Włoszech oraz innych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo uczestnicy rozwijali swoje kompetencje językowe, ponieważ językiem wykładowym kursu był język angielski. Uczestnicy otrzymali certyfikaty wydane przez instytucję edukacyjną Pixel.

Kurs informatyczny we Florencji we Włoszech i kurs języka angielskiego na Malcie 2019

W sierpniu 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu nr 2018-1-PL01-KA104-048543 „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze nauczanie i klucz do sukcesu”, Program Unii Europejskiej Erasmus+/POWER sektor KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Celem projektu było zwiększenia kompetencji cyfrowych i posługiwania się nowymi technologiami oraz umiejętności językowych kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez udział w kursie „Edukacja a nowe technologie” we Florencji we Włoszech oraz kursie języka angielskiego „Fluency and English Language Development” na Malcie.

W ramach projektu Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor oraz sześciu nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyło w kursie „Edukacja a nowe technologie” we Florencji we Włoszech w dniach od 14.01.2019 do 18.01.2019, a pięciu nauczycieli  w dwutygodniowym kursie językowym „Fluency and English Language Development” na poziomie A2 i B1 zorganizowanych przez St. Julian’s Executive Training Institute na Malcie w terminie od 15.07.2019 do 26.07.2019.

Kurs „Edukacja a nowe technologie” miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli poprzez poznanie nowoczesnych narzędzi i metod pracy z użyciem nowych technologii niezbędnych w pracy dydaktycznej nauczyciela i zwiększających efektywność nauczania. Uczestnicy otrzymali certyfikaty wydane przez organizatora kursu – instytucję Pixel we Florencji.

Program kursu obejmował również poznanie systemu edukacji we Włoszech – wizyta w szkole średniej “Benvenuto Cellini” VET High School oraz instytucji zrzeszającej szkoły średnie Florencji, jak również wycieczkę kulturoznawczą z przewodnikiem po Florencji oraz zwiedzanie muzeów i zabytków miasto, co umożliwiło poznanie historii, kultury i sztuki Florencji i Włoch.

Uczestnicy kursu językowego przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach w międzynarodowych grupach oraz w czasie wolnym. Zaznajomili się również z systemem edukacyjnym obowiązującym na Malcie, otrzymali certyfikaty ukończenia kursu językowego wydane przez szkołę St. Julian’s Executive Training Institute oraz dokumenty Europass Mobilność.

Executive Training Institute zapewniło też wycieczki kulturoznawcze z przewodnikiem do stolicy Malty Valletty, na Gozo oraz do Mdiny, które umożliwiły poznanie historii, kultury i zabytków Malty.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej ze środków POWER: 91543 PLN.

Kurs języka angielskiego i kurs metodyczny na Malcie lipiec 2018 R.

Podsumowanie realizacji projektu pt. „Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk”

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu nr 2017-1-PL01-KA104-036009 pt. „Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk” programu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Celem projektu było zwiększenia kompetencji i umiejętności językowych kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez udział nauczyciela historii i nauczyciela biblioteki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w dwutygodniowym kursie językowym „Fluency and English Language Development” na poziomie A2 i B1 oraz nauczyciela języka angielskiego w dwutygodniowym kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised”, zorganizowanych przez St. Julian’s Executive Training Institute na Malcie.

Kursy te odbyły się w terminie od 16.07 2018 r. do 27.07 2018 r. Uczestnicy kursu językowego przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach w międzynarodowych grupach oraz w czasie wolnym. Kurs metodyczny umożliwił podniesienie kompetencji zawodowych związanych z nauczaniem języka angielskiego. Obejmował praktyczne metody i techniki motywowania ucznia, nauczania słownictwa i płynności wypowiedzi z użyciem piosenek, videoclipów, krótkich opowiadań, symulacji i odgrywania scenek (role-play), nauczania gramatyki, wymowy, pisania wypracowań i innych form użytkowych (email, wpis na blogu). W programie kursu było też użycie narzędzi cyfrowych, nowych technologii oraz Internetu w nauczaniu języka obcego. Uczestnicy obu kursów zaznajomili się również z systemem edukacyjnym obowiązującym na Malcie, otrzymali certyfikaty ukończenia kursu językowego oraz metodycznego wydane przez szkołę St. Julian’s Executive Training Institute oraz dokumenty Europass Mobilność.
Executive Training Institute zapewniło też wycieczki kulturoznawcze z przewodnikiem do stolicy Malty Valletty, na Gozo oraz do Mdiny, które umożliwiły poznanie historii, kultury i zabytków Malty. Uczestnicy poznali życie codzienne Malty, pogłębili kompetencje międzykulturowe: otwartości, akceptacji i tolerancji. Zwiększyła się ich motywacja do nauki języków obcych, rozwoju zawodowego i osobistego.

Nauczyciele uczestniczący w kursach wykorzystają zdobyte umiejętności do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, przygotowywania kolejnych projektów, korzystania z platform i publikacji w języku angielskim, używania Internetu, nowych technologii i narzędzi cyfrowych do codziennej pracy dydaktycznej, opracowania nowych materiałów edukacyjnych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielami zarówno w szkole w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak też regionu czy za granicą (np. na platformie eTwinning, epale). Nauczyciel języka angielskiego zorganizuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych. Pozwoli to na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKU poprzez jej umiędzynarodowienie, pogłębienie współpracy z instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, co z kolei umożliwi wymianę dobrych praktyk i opracowanie nowych innowacyjnych metod i programów nauczania

Kursy języka angielskiego na Malcie lipiec 2017 r.

31 sierpnia 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się  realizacja projektu „Z lepszą znajomością języka angielskiego bliżej do wspólnej Europy” w ramach programu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych. Celem projektu było zwiększenia kompetencji i umiejętności językowych kadry zarządzającej i dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez udział pani dyrektor i 3 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w tygodniowych i dwutygodniowych kursach językowych „Fluency and English Language Development” na poziomie A2 i B1 organizowanym przez Executive Training Institute na Malcie. Kursy te odbyły się w terminie od 03.07 2017 r. do 14.07 2017 r. oraz od 17.07 2017 r. do 21.07 2017 r. Uczestnicy przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach w międzynarodowych grupach oraz w czasie wolnym. Zwiedzili zabytkową stolicę Malty Valettę oraz inne atrakcje turystyczne wyspy, poznali historię, kulturę, system edukacji i życie codzienne Malty. Pogłębili kompetencje międzykulturowe: otwartości, akceptacji i tolerancji. Zwiększyła się ich motywacja do nauki języków obcych, rozwoju zawodowego i osobistego. Nauczyciele uczestniczący w kursach wykorzystają zdobyte umiejętności do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, przygotowywania kolejnych projektów, korzystania z platform i publikacji w języku angielskim, używania Internetu, nowych technologii i narzędzi cyfrowych do codziennej pracy dydaktycznej, opracowania nowych materiałów edukacyjnych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielami zarówno w szkole w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak też regionu czy za granicą (np. na platformie eTwinning). Pozwoli to na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKU poprzez jej umiędzynarodowienie, pogłębienie współpracy z instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, co z kolei umożliwi wymianę dobrych praktyk i opracowanie nowych innowacyjnych metod i programów nauczania.

Prezentacje uczestników
Erasmus+ Kurs języka angielskiego E. Legieć i Z. Sarota
Erasmus+ Kurs języka angielskiego K. Łabędzka i B. Pęcarska