Pedagog szkolny

Dzieci i młodzież, które często chwalimy, są otwarte, mają poczucie własnej wartości, nie boją się ryzyka. Te zaś, które są krytykowane, stają się niepewne i zbuntowane. Nisko oceniają swoje możliwości( akceptacji często poszukują poza domem- np. w destruktywnej grupie), niechętnie podejmują się nowych zadań”.

„PAMIĘTAJ, PROSIĆ O POMOC TO NIE WSTYD.”

„SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, A NIE SŁABOŚCI!

Pedagog: mgr Izabela Węgrzyn
pok. 212 – piętro II

Godziny pracy pedagoga:
Środa: 8:00 – 12:00
Sobota: 9:00 – 12:00
Niedziela 12:00 – 16:00

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami i  słuchaczami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi i innymi. Prowadzi rozmowy wspierające rozwój i  interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych, proekologicznych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
pedagog schemat działania

Możesz zwrócić się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • masz problemy w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
pedagog schemat obszary pracy

os. Szkolne 21, Kraków