REKRUTACJA NA SEMESTRY WYŻSZE
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  • czteroletnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – na podbudowie gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej/szkoły branżowej I stopnia
Oddział Semestr Forma kształcenia Dni nauki Język obcy Przedmioty rozszerzone
1LZ drugi zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
2AZ trzeci zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
2BZ trzeci zaoczna sobota – niedziela język angielski historia
WOS
2CZ trzeci zaoczna sobota – niedziela język angielski historia
WOS
2DZ trzeci zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
2LZ czwarty zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
2EZ czwarty zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
3AZ piąty zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
3BZ piąty zaoczna sobota – niedziela język angielski historia
WOS
3CZ piąty zaoczna sobota – niedziela język angielski historia
WOS
3DZ piąty zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
3LZ szósty zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
3EZ szósty zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
4AZ siódmy zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
4BZ siódmy zaoczna sobota – niedziela język angielski historia
WOS
4DZ siódmy zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
geografia
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁA POLICEALNA NR 10

2 – letnia na podbudowie szkoły średniej w zawodach:
technik administracji:

  • TAD2 (semestr II)
  • TAD3 (semestr III)
  • TAD4 (semestr IV)

1,5 – roczna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie
technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • TBH2 (semestr II)
WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKZiU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej)
  • świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową (ośmioletnia szkoła podstawowa/gimnazjum/szkoła branżowa I stopnia lub zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła średnia) – oryginał i kserokopia
  • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej/wpis w indeksie potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego/odpis arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której kandydat odszedł
  • 1 aktualne fotografia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności; opinia wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną – dotyczy kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać od 20 czerwca 2023 r.
u wicedyrektorów Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.

Godziny pracy sekretariatu ds. uczniowskich:
Dzień tygodnia Godziny pracy Przyjmowanie interesantów
poniedziałek – środa 8.00 – 16.00 8.30 – 15.30
czwartek 8.00 – 18.00 8.30 – 17.30
piątek – niedziela 8.00 – 16.00 8.30 – 15.30
 W czasie ferii letnich od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
Numery telefonów: (12) 642 19 00,  (12) 644 51 66;  wew. 15, 16
e-mail: ckziu@mjo.krakow.pl

os. Szkolne 21, Kraków