REKRUTACJA NA SEMESTRY PIERWSZE
KLAS 1 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Publiczne czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych dla kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Klasa Forma
kształcenia
Dni
nauki
Język obcy
Nowożytny
Przedmioty
rozszerzone
(od kl. I)
1AZ zaoczna sobota
niedziela
język
angielski
biologia
geografia
1AW zaoczna środa
czwartek
piątek
język
angielski
biologia
geografia

Kandydaci posiadający świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia mogą być przyjęci do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

SZKOŁY ZAWODOWE

SZKOŁA POLICEALNA NR 10

Publiczna szkoła policealna dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie technik administracji
2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie technik archiwista
1,5 – roczna szkoła policealna
na podbudowie szkoły średniej w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKZiU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej)
  • świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową (ośmioletnia szkoła podstawowa/gimnazjum/branżowa szkoła I stopnia lub zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła średnia) – oryginał i kserokopia
  • 1 aktualna fotografia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184) – dotyczy kandydatów do szkoły policealnej
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności; opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną – dotyczy kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dokumenty należy składać:

  • od 24 kwietnia 2023 r. (szkoła policealna)
  • od 20 czerwca 2023 r. (liceum ogólnokształcące dla dorosłych)

w sekretariacie ds. uczniowskich pokój nr 11

Godziny pracy sekretariatu ds. uczniowskich:
Dzień tygodnia Godziny pracy Przyjmowanie interesantów
poniedziałek – środa 8.00 – 16.00 8.30 – 15.30
czwartek 8.00 – 18.00 8.30 – 17.30
piątek – niedziela 8.00 – 16.00 8.30 – 15.30
 W czasie ferii letnich od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
Numery telefonów: (12) 642 19 00,  (12) 644 51 66;  wew. 15, 16
e-mail: ckziu@mjo.krakow.pl

os. Szkolne 21, Kraków