Program Erasmus+

 

Program Erasmus+ to unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.  Wszedł on w życie 1 stycznia 2014 r. i zintegrował dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz Jean Monnet, Erasmus Mundus, TEMPUS, ALFA, EDUlink.

Po raz pierwszy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są również inicjatywy związane ze sportem. Finansowanie programu zaplanowane jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w Europie w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Największy nacisk w nowym programie położony został na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć m.in. niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe.

Program realizowany jest w pięciu sektorach edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży, szkolnictwa wyższego, edukacji dorosłych oraz sportu.
Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Dodatkowo w ramach programu Erasmus+ realizowane są działania centralne zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli:

  • Akcja 1: studiowanie i wolontariat w innym kraju (projekty w dużej skali),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie dla reform w obszarze edukacji, Jean Monnet, Erasmus+ Sport.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

Dzięki programowi Erasmus+ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego organizuje zagraniczne praktyki zawodowe w Wielkiej Bytanii (Londyn) dla słuchaczy szkoły policealnej na kierunkach: technik administracji oraz technik informatyk.

Zobacz więcej informacji o rekrutacji na praktyki w Londynie
od 30 stycznia do 10 lutego 2017.

os. Szkolne 21, Kraków