Historia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie – kalendarium

1971r
2 listopada 1971 Kuratorium Okręgu Szkolnego dla woj. krakowskiego i miasta Krakowa powołało Ośrodek Dokształcania Zawodowego z siedzibą w Nowej Hucie przy al. Lenina 37 – obecnie os. Szkolne 21. Dokument podpisał Kurator Okręgu Szkolnego inż. Ryszard Bąk.

1979r
Zmiana nazwy i charakteru placówki . Zarządzeniem Kuratora Oświaty z dnia 21 kwietnia 1979r utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1979 roku przy ul. Łobzowskiej 20-22 na bazie dotychczasowego Zespołu Szkół Geologiczno – Geodezyjnych. W paragrafie 2 tego zarządzenia czytamy, że do zakresu działania CKU należy:

 • Prowadzenie zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych,
 • Prowadzenie Ośrodka Kształcenia Zawodowego,
 • Organizacja i prowadzenie kursów zawodowych – dokształcających i doskonalących,
 • Organizacja działań związanych z przyznawaniem robotnikom tytułów kwalifikacyjnych ( robotnik kwalifikowany, mistrz ),
 • Przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programu nauczania szkół.

Zarządzenie powyższe dopuszczało również prowadzenie innych szkół dla pracujących na podstawie odrębnych decyzji. Dokument ten podpisał Kurator Oświaty i Wychowania mgr Jan Nowak. Utworzono Technikum Wieczorowe dla Pracujących, które posiadało trzy wydziały: mechanik samochodowy, dział ogólnobudowlany, dział elektryczny.

Szkoła mieściła się w dwóch budynkach – przy ul. Łobzowskiej, gdzie funkcjonowały szkoły zawodowe i na os. Szkolnym, gdzie nadal działał Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Od 1979 roku Centrum sukcesywnie starało się rozszerzać i uatrakcyjniać swoją ofertę dydaktyczną. Dotychczasowe specjalizacje geologiczną i geodezyjną przekazano do szkół przy ulicy Rzeźniczej i Lea.

W początkowym okresie działalności CKU organizowano egzaminy na tytuł robotnika kwalifikowanego i na mistrza w następujących branżach i zawodach:

mechanicznej:

 • tokarz – frezer
 • ślusarz – mechanik
 • blacharz samochodowy
 • złotnik
 • mechanik maszyn biurowych
 • maszynista offsetowy
 • kowal

elektrycznej:

 • elektromonter
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik urządzeń i maszyn

1980r
Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w pionie Szkół Wieczorowych.

1982r
W celu rozszerzania oferty dydaktycznej z dniem 1 września1982 roku Kurator Oświaty i Wychowania  Pan Zdzisław Marski włączył w struktury Centrum Kształcenia Ustawicznego :

 • Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Zaoczne i Wieczorowe (przeniesione z ul. Sobieskiego 9)
 • Szkołę Podstawową dla Pracujących Nr 2 wraz z Podstawowym Studium Zawodowym (z ul. Dietla 70).

Szkoła Podstawowa dla Pracujących po kilku latach zostaje rozwiązana z powodu braku chętnych. Liceum Ogólnokształcące Zaoczne funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Początkowo posiadało klasy z 4 – letnim systemem nauki dla słuchaczy po szkole podstawowej i tzw. zespoły z 3 – letnim systemem nauki dla słuchaczy po szkole zawodowej.

1989r
Prezydent Miasta Krakowa powołuje 1 września 1989r Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego ( w miejsce dotychczasowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego). Ośrodek wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie ul. Łobzowska 20. Dokument podpisał Wiceprezydent mgr Jan Nowak.

1991r
Powstało Liceum Ogólnokształcące Wieczorowe dla Pracujących w pionie Szkół Wieczorowych.

1994r
26.V z inicjatywy  v-dyr. mgr Beaty Biedrzyckiej odbył się w naszej szkole I koncert charytatywny na rzecz  Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie.

1996r
W dniu 12.III odbył się II koncert charytatywny na rzecz Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi. Zorganizowany przez mgr Agnieszkę Basistę i klasę 4a.

Utworzone zostały przy czytelni Centrum Kształcenia Ustawicznego stanowiska komputerowe, z których mogą korzystać nasi słuchacze w godzinach pracy biblioteki – Multimedialne Centrum Informacyjne, które działa do dziś.

1997r
Powstanie pracowni symulacyjnej, której głównym celem było przygotowanie słuchaczy CKU i bezrobotnych do zakładania własnych firm i tworzenia miejsc pracy.

8.III w budynku CKU przy ul. Łobzowskiej 20 odbyło się uroczyste otwarcie pracowni symulacyjnej. Obecni byli liczni goście: przedstawiciele MEN, przdstawiciele Kuratorium w Krakowie – pan kurator J. Lackowski, pan wizytator J. Niedzielski, dyrektorzy CKU Polski Południowej oraz Dyrekcja i pracownicy naszej szkoły.

1999r
Powstał Szkolny Ośrodek Doradztwa Zawodowego.

W ramach działalności Ośrodka Doradztwa Zawodowego słuchacze naszej szkoły uzyskują rzetelną informację i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, rynku pracy, trendów rozwojowych w Polsce i w świecie, zawodów i zatrudnienia. Słuchacze otrzymują indywidualne porady edukacyjne i zawodowe: gdzie szukać pracy, w jaki sposób rozwiązywać konflikty w pracy, pisać podania, kwestionariusze i inne dokumenty.

W roku 1999  dyrektor mgr Krystyna Łabędzka nawiązała współpracę ze szkołą w Geteborgu (Szwecja)  i doprowadziła do wizyty nauczycieli z Geteborga w naszej szkole w dniach 20 -27 kwietnia 1999.

31.V odbył się kolejny koncert charytatywny, ale tym razem na rzecz Fundacji Przyjaciół Dzieci z Choroba Nowotworową ” Wyspy Szczęśliwe” działającą przy Klinice Hematologii Dziecięcej IPCM w Krakowie.

W dniach 19 – 26 września 1999 grupa nauczycieli naszej szkoły wraz z Dyrektor mgr Krystyną Łabędzką udała się na rewizytę do Geteborga.

200r
W 2000 roku z inicjatywy dyrektor mgr Krystyny Łabędzkiej nasza szkoła nawiązała  współpracę ze szkołami z Niemiec (Hamburg) i Danii  (Slagelse)  w ramach  programu Sokrates – Comenius Akcja 1. Program Sokrates i jego komponent Comenius Akcja 1 mają na celu rozwój współpracy ze szkołami partnerskimi z innych państw europejskich oraz realizację wspólnych ciekawych projektów edukacyjnych.

2001r
W lutym powstała Szkolna gazetka „Słówko”. W redagowaniu jej bierze czynny udział kilka osób. Gazetka wydawana jest regularnie – raz w miesiącu, obecnie w formie internetowej.

W styczniu  2001 koordynatorem programu Comenius  została mgr Katarzyna Sendeckij. 26 II 2001 odbyło się drugie spotkanie nauczycieli i koordynatorów biorących udział w projekcie – tym razem w CKU w Krakowie. Uczestniczyli w nim nauczyciele ze szkół w Hamburgu i Slagelse oraz oczywiście naszej szkoły.

30 IV 2001 odbyło się trzecie spotkanie nauczycieli i koordynatorów wszystkich trzech szkół biorących udział w projekcie –  w Slagelse (Dania). Po zakończeniu projektu nadal trwa współpraca i wymiana słuchaczy z partnerską szkołą Hansa – Kolleg w Hamburgu.

28.III odbył się koncert charytatywny połączony z aukcją prac naszych słuchaczy oraz sprzedażą serduszek na rzecz Fundacji Przyjaciół Dzieci z Choroba Nowotworową ” Wyspy Szczęśliwe” działającą przy Klinice Hematologii Dziecięcej IPCM w Krakowie. Na ten sam cel słuchacze oddali honorowo krew. Koncert zorganizowała mgr Agnieszka Grządziel i Samorząd Słuchaczy.

W okresie od 1.IX do 30. XI zostaje przeprowadzona adaptacja i modernizacja do celów dydaktycznych budynku WODZ na os. Szkolnym.

1.XII – przeniesie siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego z ul. Łobzowskiej   na os. Szkolne. Budynek obecnej szkoły jest imponujący, posiada piękne sale dydaktyczne, gabinety i pracownie komputerowe.

2002r
4 .III odbyła się uroczystość poświęcenia naszej szkoły i krzyży, które słuchacze zawiesili w pracowniach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceprezydent Miasta Krakowa Teresa Starmach oraz dyrektorzy wszystkich CKU w Polsce.

16 V Gazetka szkolna „Słówko” wzięło udział w ogólnopolskim przeglądzie gazetek szkolnych organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie.

2003r
Kuratorium Oświaty w Krakowie powołało Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów na tytuły kwalifikacyjne: wykwalifikowany robotnik lub mistrz w zawodzie pszczelarz.

W kwietniu 2003 roku zarejestrowano firmę symulacyjną – Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Cekuś” Sp. z o.o, które działało do 2011 roku.

1.X  Dyrektor CKU powołuje Ośrodek Kariery Zawodowej.

Udostępniona została pracownia komputerowa dla wszystkich naszych słuchaczy czynna od poniedziałku do piątku godzinach 16.30 – 19.30. Dzięki takiej możliwości nasi słuchacze mogą bez żadnych przeszkód zdobywać informacje, przetwarzać je i lepiej przygotowywać się do zajęć.

W grudniu Centrum Kształcenia Ustawicznego przeprowadziło szkolenia pt. ” Doskonalenie jakości kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych i poza szkolnych” w ramach Grantu Małopolskiego Kuratora Oświaty.

2004r
28.I rozpoczyna się proces wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001:2000. Pełnomocnikiem ds. ISO 9001:2000 został mgr inż. Jacek Sitko.

7.V w związku z wdrażaniem w CKU Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie DIN EN ISO 9001:2000 Dyrektor wprowadza Księgę Jakości oraz związane z nią procedury.

31.V Dyrektor Centrum wprowadza w struktury organizacyjne CKU system Zarządzania Jakością zgodny z normami DIN EN ISO 9001:2000.

W dniach17.VI – 18. VI odbył się audyt zewnętrzny certyfikujący przez firmę CERTQUA.

12.VII  Przyznanie certyfikatu DIN EN ISO 9001:2000.

We wrześniu CKU przeprowadziło kurs „Specyfika nauczania dorosłych” dla nauczycieli oraz dyrektorów CKU i CKP.

CKU na zlecenie MEN rozpoczyna prowadzenie kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatriantów. Szkoła organizuje te kursy przez kilka kolejnych lat.

W październiku CKU przeprowadziło szkolenia dla kadry kierowniczej i nauczycieli w ramach   Grantu Małopolskiego Kuratora Oświaty z następujących tematów: „Planowanie i organizacja pracy szkoły”, „Przygotowanie do pracy młodego nauczyciela”, „Organizacja pracy dyrektora szkoły”.

2005r
21XII miała miejsce uroczystość nadania imienia Centrum Kształcenia Ustawicznego  i poświęcenia Sztandaru Szkoły. Patronem szkoły został Jan Matejko.

2012r
Od 1 września, na podstawie zmian w Ustawie o Systemie Oświaty, zlikwidowano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Powołano natomiast Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach : kucharz, florysta, technik organizacji usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy

2013r
18.04.2013 w związku ze zmianą instytucji certyfikującej – ISOCERT- przyznano CKU certyfikat PN EN ISO 9001:2009

2014r
W grudniu rozpoczyna się realizacja kursu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharz, w ramach programu Leonardo Da Vinci „Hospitality Counts” Uczenie się przez całe życie, finansowanego ze środków unijnych. Uroczyste zakończenie kursu połączone z międzynarodową konferencją partnerów odbyło się w CKU 23.04.2015r.

2019r
We wrześniu 2019 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Do Tradycji  Naszego Centrum  należą

 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego.
 • Organizacja akcji charytatywnych:
  • Mikołajki dla dzieci z krakowskich Domów Dziecka – „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
  • „Szlachetna paczka”- pomoc materialna dla rodzin wielodzietnych
  • „Miód i witaminy”
  • „Gwiazdka dla zwierząt”- pomoc na rzecz zwierząt przebywających w schroniskach
 • Udział w ogólnopolskich akcjach takich jak „ Sprzątanie świata”
 • Organizacja „Dni otwartych” szkoły
 • Udział w targach edukacyjnych organizowanych w Krakowie
 • Organizacja wycieczek zawodowych, turystycznych, krajowych i zagranicznych
 • Organizacja wyjść do kin, teatrów, muzeów, na wystawy
 • Organizacja różnego rodzaju konkursów dla słuchaczy
 • Spotkania pracowników i emerytów szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

We wszystkich wydarzeniach i uroczystościach odbywających się w Centrum Kształcenia Ustawicznego bardzo aktywnie biorą udział, pomagają przy ich realizacji osoby z Samorządu Słuchaczy wraz z opiekunem.

DYREKTORZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OD 1979 ROKU

mgr inż. Edward Rys
1.IX.1979 – 31.VIII.1989.
mgr Beata Biedrzycka – p. o
15.IV.1991- 30.VI.1991
mgr inż. Aleksandra Bociańska  1.IX.1989 – 13 .IV.1991. mgr inż. Aleksander Siwek 1.VII.1991 – 31.VIII.1996
mgr Krystyna Łabędzka
1.IX.1996 – 31.VIII.2021
mgr Zofia Prażuch
1.IX.2021 – do chwili obecnej

V- CE DYREKTORZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OD 1979 ROKU

mgr inż. Aleksandra Bociańska
1.IX.1980 -31.VIII.1989
mgr Teresa Zaleska
1.IX.1982 – 1.III.1987
mgr Janusz Kogut
1.IX.1989 – 31.VIII.1993
mgr Beata Biedrzycka
2.III.1987 – 31.VIII.1996
mgr Kazimiera Bobowska
1.IX.1993 – 31.VIII.1996
inż. Kazimierz Rys
od 1.IX.1996 – do 31.XII.2004
mgr inż. Antoni Warczewski
1.IX.1996 – 31.VIII. 2000
mgr Katarzyna Sendeckij         24.I.2005 – do chwili obecnej
mgr Barbara Dziewiątka od 1.IX.2000 – 31.VIII.2008 mgr inż. Teresa Piotrkowska 31.VIII.2008 – 31.VIII.2019 r.
mgr Agata Mordarska od 1.IX.2019 – do chwili obecnej

 
KIEROWNICY OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

mgr inż. Krzysztof Biedrzycki 1.IX.1990 – 31.VIII.1993 mgr inż. Krzysztof Stuczyński 1.IX.1996 – 31.VIII.2008
mgr Bogusław Katarzyński               31.VIII.2008 – 31.VIII.2016 r. mgr inż. Jacek Sitko    ;         1.IX.2020 – 31.VIII.2019 r.
mgr Jan Nowak                               1.IX.2019 – 31.VIII.2020 mgr Danuta Włochowska-Górka;     1.IX.2020 – 31.VIII.2021
mgr Zofia Pacult                               1.IX.2021 – do chwili obecnej ;    

os. Szkolne 21, Kraków