REKRUTACJA WIOSENNA UZUPEŁNIAJĄCA
NA SEMESTRY WYŻSZE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 • trzyletnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE na podbudowie gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej
Oddział Semestr Forma kształcenia Dni nauki Język obcy Przedmioty rozszerzone
1a drugi zaoczna sobota – niedziela język angielski ————
1aw trzeci stacjonarna środa-czwartek-piątek język angielski ————
2l trzeci zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
WOS
2e trzeci zaoczna sobota – niedziela język angielski geografia
biologia
2a czwarty zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
WOS
2b czwarty zaoczna sobota – niedziela język angielski geografia
WOS
2d czwarty zaoczna sobota – niedziela język angielski geografia
biologia
2aw czwarty stacjonarna środa–
czwartek–
piątek
język angielski historia
WOS
3l piąty zaoczna sobota – niedziela język angielski geografia
biologia
3e piąty zaoczna sobota – niedziela język angielski geografia
biologia
3aw szósty stacjonarna środa–
czwartek–
piątek
język angielski historia
WOS
3a szósty zaoczna sobota – niedziela język angielski biologia
WOS
3b szósty zaoczna sobota – niedziela język angielski geografia
WOS
3c szósty zaoczna sobota – niedziela język angielski geografia
biologia
3d szósty zaoczna sobota – niedziela język angielski geografia
biologia
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 10

2 – letnia na podbudowie szkoły średniej w zawodach:
technik informatyk:

 • TI4 (semestr IV)

technik administracji:

 • TAD2 (semestr II)
 • TAD3 (semestr III)
 • TAD4 (semestr IV)
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 10

1,5 – roczna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:
technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • TBH2 (semestr II)
 • TBH3 (semestr III)
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej)
 • świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową (8 – letnia szkoła podstawowa/gimnazjum/zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła średnia) – oryginał i kserokopia
 • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej/wpis w indeksie potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego/odpis arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której kandydat odszedł
 • 3 aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności; opinia wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną – dotyczy kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać u Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego lub wicedyrektorów:

 • Dyrektor Centrum KształceniaZawodowego i Ustawicznego
  mgr Krystyna Łabędzka
  Pokój: 123
  Dyżur: poniedziałek: 12.00 – 13.00
  tel.: (12) 644-51-66, (12) 642-19-00, (12) 425-85-58 wew. 22
 • Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  ds. Liceum Ogólnokształcącego

  mgr Katarzyna Sendeckij
  Pokój 110
  Dyżur: czwartek: 14.00 – 20.00, piątek: 14.00 – 17.00
  sobota – niedziela: 8.00 – 17.00
  tel.: (12) 644-51-66, (12) 642-19-00, (12) 425-85-58 wew. 26
 • Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  ds. Szkół Zawodowych

  mgr Agata Mordarska
  Pokój: 122
  Dyżur: środa: 14.00 – 20.00, piątek: 17.00 – 20.00
  sobota – niedziela: 8.00 – 17.00
  tel.: (12) 644-51-66, (12) 642-19-00, (12) 425-85-58 wew. 20

Dyżury Dyrektora i wicedyrektorów w czasie ferii zimowych znajdują się w sekretariacie ds. uczniowskich