REGULAMIN REKRUTACJI
NA ROK SZKOŁY
2019/2020

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz.2198)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r.poz.996 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.60 ze zmianami)
 4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184)
 5. Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj. dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
 6. Zarządzenie nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz.610)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz.586)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Kandydatów do klas pierwszych wszystkich szkół Centrum oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli odpowiedniej szkoły.
 4. Dyrektor Centrum wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 5. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. 1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  2. 2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  3. 3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek kandydata.
 8. O przyjęciu słuchacza w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych decyduje dyrektor Centrum.
 9. Jeżeli przyjęcie słuchacza wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć słuchacza po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 10. Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym w zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rozdział II
Zasady rekrutacji do szkół Centrum

§ 2

 1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły.
 2. Na semestr pierwszy klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową.
 3. Na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli dotychczasowe gimnazjum.
 4. 4. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej można przyjąć do klasy drugiej dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 5. Na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184)
 6. 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1-4 , niż liczna wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. 1) w przypadku kandydata niepełnoletniego, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży oraz osobę, która ukończyła 15 lat i przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym:
   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  2. 2) w przypadku kandydata pełnoletniego:
   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność dziecka kandydata,
   • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
   • samotne wychowywanie dziecka przez kandydat.
 7. Kryteria, o których mowa w ust. 5 mają jednakową wartość i są poświadczane odpowiednimi oświadczeniami kandydata.
 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 10. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie uzupełniające.

Rozdział III
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
oraz terminy składania dokumentów

§ 3

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (którego zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2019r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja do 8 lipca 2019 r. od 30 lipca do 9 sierpnia 2019 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo oświatowe od 6 maja do 19 lipca 2019 r od 30 lipca do 19 sierpnia 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2019r. godz. 12.00 21 sierpnia 2019r. godz. 12.00
4 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
do 26 lipca 2019r. do 26 sierpnia 2019r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2019r. godz. 12.00 28 sierpnia 2019r. godz. 12.00

§ 4

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych ( którego zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2019r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja do 8 lipca 2019 r od 30 lipca do 9 sierpnia 2019 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo oświatowe. od 6 maja do 19 lipca 2019 r od 30 lipca do 19 sierpnia 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2019r. godz. 12.00 21 sierpnia 2019r. godz. 12.00
4 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
do 26 lipca 2019r. do 26 sierpnia 2019r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2019r. godz. 12.00 28 sierpnia 2019r. godz. 12.00

§ 5

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym składania dokumentów na semestr pierwszy klas I szkoły policealnej ( w której zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2019r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja do 8 lipca 2019 r od 30 lipca do 9 sierpnia 2019 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo oświatowe. od 6 maja do 19 lipca 2019 r od 30 lipca do 19 sierpnia 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2019r. godz. 12.00 21 sierpnia 2019r. godz. 12.00
4 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły policealnej do 24 lipca 2019r. do 23 sierpnia 2019r.
5 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:
– oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 26 lipca 2019r. do 26 sierpnia 2019r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2019r. godz. 12.00 28 sierpnia 2019r. godz. 12.00

§ 6

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (którego zajęcia rozpoczynają się w lutym 2020 r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 do 20 listopada 2019 r od 13 do 23 grudnia 2019 r
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo oświatowe. od 4 do 2 grudnia 2019 r od 13 grudnia 2019 r. do
8 stycznia 2020 r
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 grudnia 2019 r godz. 12.00 10 stycznia 2020 r. godz. 12.00
4 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
do 6 grudnia 2019r. do 17 stycznia 2020 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 grudnia 2019r. godz. 12.00 21 stycznia 2020 r. godz. 12.00

§ 7

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (w których zajęcia rozpoczynają się w lutym 2020 r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 do 20 listopada 2019 r od 13 do 23 grudnia 2019 r
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo oświatowe. od 4 do 2 grudnia 2019 r od 13 grudnia 2019 r.
do 8 stycznia 2020 r
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 grudnia 2019 r godz. 12.00 10 stycznia 2020 r. godz. 12.00
4 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
do 6 grudnia 2019r. do 17 stycznia 2020 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 grudnia 2019r. godz. 12.00 21 stycznia 2020 r. godz. 12.00

§ 8

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej ( w której zajęcia rozpoczynają się w lutym 2020r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 do 20 listopada 2019 r od 13 do 23 grudnia 2019 r
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy .Prawo oświatowe. od 4 do 2 grudnia 2019 r od 13 grudnia 2019 r. do
8 stycznia 2020 r
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 grudnia 2019 r godz. 12.00 10 stycznia 2020 r. godz. 12.00
4 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły policealnej do 6 grudnia 2019r. do 14 stycznia 2020 r.
5 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:
– oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 10 grudnia 2019r. do 17 stycznia 2020 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 grudnia 2019r. godz. 12.00 21 stycznia 2020 r. godz. 12.00

§ 9

 1. Centrum przeprowadzi nabór na rok szkolny 2019/20 na semestr pierwszy klas I do następujących typów szkół i kierunków:
  1. 1) V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dysponuje 120 miejscami w 4 oddziałach (w tym 1 oddział zostanie uruchomiony w wyniku rekrutacji wiosennej) w formie zaocznej lub stacjonarnej; od klasy II przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są do wyboru:
   • a) historia i wiedza o społeczeństwie,
   • b) biologia i wiedza o społeczeństwie,
   • c) geografia i wiedza o społeczeństwie,
  2. 2) Szkoła Policealna nr 10 dysponuje 140 miejscami w 4 oddziałach:
   • a) technik administracji (w tym 1 oddział zostanie uruchomiony w wyniku rekrutacji wiosennej),
   • b) technik bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym 1 oddział zostanie uruchomiony w wyniku rekrutacji wiosennej)
 2. Centrum przeprowadzi nabór na rok szkolny 2019/20 na semestry wyższe do następujących typów szkół i kierunków:
  1. 1) V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – semestry II, III, IV, V, VI.
  2. 2) Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 10 w zawodach:
   • c) technik administracji – semestry II, III, IV
   • d) technik informatyk – semestr III,
   • b) technik bezpieczeństwa i higieny pracy – semestry II,
 3. Przyjęcia słuchacza na semestry wyższe szkół wchodzących w skład Centrum dokonuje Dyrektor Centrum lub właściwy wicedyrektor.

Rozdział IV
Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

§ 10

 1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje kandydatów którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184)
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na dany kurs kwalifikacyjny, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawowa przed ukończeniem 18 roku życia, a w następnej kolejności kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.2, niż liczna wolnych miejsc, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. 1) w przypadku kandydata niepełnoletniego, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył gimnazjum i ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich:
   • a) wielodzietność rodziny kandydata,
   • b) niepełnosprawność kandydata,
   • c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   • d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   • e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   • f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   • g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  2. 2) w przypadku kandydata pełnoletniego:
   • a) wielodzietność rodziny kandydata,
   • b) niepełnosprawność kandydata,
   • c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
   • d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
   • e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
  3. 3) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia:
   • a) wielodzietność rodziny kandydata,
   • b) niepełnosprawność kandydata,
   • c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   • d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   • e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   • f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   • g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 4. Kryteria, o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość i są poświadczane odpowiednimi oświadczeniami kandydata.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

§ 11

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2019/2020:
  1. 1) przyjmowanie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 6 maja 2019r. do 20 lipca 2019r.
  2. 2)  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 6 maja 2019r. do 27 lipca 2019r.
  3. 3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjny kurs zawodowy w roku szkolnym 2019/2020 – 29 lipca 2019r.

§ 12

 1. Terminy postępowania uzupełniającego na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2019/2020:
  1. 1) przyjmowanie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 30 lipca 2019r. do 20 sierpnia 2019r.
  2. 2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 30 lipca 2019r. do 26 sierpnia 2019r.
  3. 3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjny kurs zawodowy w roku szkolnym 2019/2020 – 28 sierpnia 2019r.

§ 13

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi nabór na rok szkolny 2019/20 na kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących zawodach:

Zawód Kwalifikacje Okres trwania
Piekarz TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich 1,5 roku
Cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 1,5 roku
Technik technologii żywności TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
lub TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
1,5 roku

1 roku

Kucharz TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1,5 roku
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
1,5 roku
1,5 roku
Technik
turystyki wiejskiej
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
1 roku
1 roku
Kelner TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych
1,5 roku
1,5 roku
Krawiec AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych. 1,5 roku
Technik przemysłu mody AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
AU. 42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
1,5 roku
1 roku
Florysta RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 roku
Sprzedawca AU.20 Prowadzenie sprzedaży 1,5 roku
Technik handlowiec AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej
1,5 roku
1 roku
Technik organizacji
reklamy
AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
1 roku
1,5 roku
Magazynier – logistyk AU.22 Obsługa magazynów 1,5 roku
Technik logistyk AU.22 Obsługa magazynów
AU. 32 Organizacja transportu
1,5 roku
1 roku
Technik spedytor AU. 31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 2 lata
Technik ekonomista AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
1,5 roku
1,5 roku
Technik rachunkowości AU.36 Prowadzenie rachunkowości
AU. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
1,5 roku
1 roku
Technik informatyk EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
1,5 roku
1,5 roku
Technik teleinformatyk EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
1,5 roku
1,5 roku

Rozdział V
Wymagane dokumenty składane w procesie rekrutacji

§ 10

 1. Wymagane dokumenty:
  1. 1) wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub strony www.cku.krakow.pl);
  2. 2) świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową;
  3. 3) trzy aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z nr PESEL;
  4. 4) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184) – dotyczy kandydatów do szkół zawodowych;
  5. 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności – dotyczy kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  6. 6) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną – dotyczy kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1, pkt. 2,4,5,6 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym słuchacz uczęszcza do danej szkoły Centrum lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku.

Rozdział VI
Procedura odwoławcza

§ 12

 1. 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 2. 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata z wnioskiem.
 3. 3. Kandydat w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia może wnieść w formie pisemnej do dyrektora Centrum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. 4. Dyrektor Centrum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
 5. 5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Centrum służy skarga do sądu administracyjnego.

Pobierz regulamin