img_cert18042013

img_cert18042013
11.05.2018 r. Przyznanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015 dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

JAKOŚĆ W STANDARDZIE ISO
KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA, NAUCZYCIELA I CENTRTUM

Wychodząc nowym wyzwaniom naprzeciw, również w kontekście wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej oraz chcąc zmieniać niekorzystne uwarunkowania polskiej „rzeczywistości edukacyjnej” Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie podjęło decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO DIN EN 9001:2000 wg standardów europejskich i międzynarodowych.

sitkojiso
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
mgr inż. Jacek Sitko

 

Współcześnie, w dobie dynamicznego rozwoju globalizacji, społecznej gospodarki rynkowej i społeczeństwa informacyjnego, stosowanie norm ISO (International Standard Organisation) ustalonych przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji znajduje wielu zwolenników we wszystkich sferach naszego życia.

Stosowanie norm ISO jest  najbardziej

 1. miarodajną
 2. wiarygodną
 3. przekonywującą

formą przestrzegania standardu jakości danego produktu lub usługi (w tym usług edukacyjnych) opartych o potrzeby podmiotów gospodarczych lub poszczególnych grup ludności i pojedynczych osób.

Certyfikacja wg serii norm ISO 9000 jest potwierdzeniem systematycznej pracy i permanentnej optymalizacji przebiegu odtwarzalnych procesów dla dobra klientów

Polityka jakości
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Jana Matejki w Krakowie

Działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, wpisana jest w strategiczne cele polskiej polityki rozwoju procesu kształcenia ustawicznego i uczenia się w ciągu całego życia, a w wymiarze regionalnym w realizację Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020.

Podstawowym zadaniem, które stoi przed nasza instytucją jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze edukacji.

Zaufanie i zadowolenie naszych uczniów i słuchaczy z jakości usług edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych świadczonych w Centrum, stanowi najważniejszy wyznacznik naszych działań.

Fakt, że słuchacze podejmują decyzje o kontynuacji nauki właśnie w CKU i kształtują opinię oraz wystawiają ocenę naszej szkole głównie poprzez poziom świadczonych usług, poziom sprawności organizacyjno – administracyjnych, stawia przed naszą placówką zadanie ustawicznego doskonalenia.

Chcąc spełnić ww. zadania, Dyrekcja szkoły dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim pracownikom i słuchaczom optymalne warunki pracy i nauki.

W tym celu dążymy do systematycznego ulepszania i modernizacji bazy techno dydaktycznej, zapewniamy bezpłatny dostęp do nowoczesnych i tradycyjnych technologii informacyjnych, wprowadzamy nowe techniki i metody kształcenia, wzbogacamy ofertę edukacyjną dostosowując ja do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Warunkiem rozwoju szkoły jest równoczesny rozwój każdego z pracowników, dlatego przykładamy dużą wagę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz obsługi.

Za najlepszą metodę osiągnięcia zamierzonej jakości naszych usług przyjmujemy systematyczne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz stałą i partnerską współpracę z nimi, jak również skuteczne eliminowanie przyczyn ewentualnych błędów.

Dyrekcja Centrum Ustawicznego w Krakowie zapewnia, że treść przedmiotowej polityki jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników oraz realizowana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Równocześnie Dyrekcja zobowiązuje się do dostarczenia dowodów permanentnej kontroli i skuteczności systemu zarządzania jakością opracowanego na podstawie normy PN EN ISO 9001:2015

Kraków, 20 kwietnia 2018 r.

Jakość w edukacji to filozofia i praktyka świadomego doskonalenia kształcenia dla dobra jednostki i społeczeństwa                       

Jakość – jest to proces dążenia do doskonałości uwarunkowany etycznym postępowaniem, zapewniający satysfakcję klienta i spełniający negocjowalne standardy.

demingweiso„Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań.”  W.E.Deming 1900 – 1993

 

William Edwards Deming był pierwszym amerykańskim specjalistą, który w sposób metodyczny przekazywał japońskim inżynierom i menedżerom wiedzę na temat statystycznej kontroli jakości.
Ideą całkowicie zmieniającą pojmowanie jakości stała się słynna teza E. Deminga:

„Jakość to jest to, co zadowala a nawet zachwyca klienta”.

E.Deming odniósł się bardzo krytycznie do jakości kojarzonej dawniej z solidnością, trwałością i niezawodnością uzasadniając to następująco:

 • końcowa kontrola jakości produkcji odrzucająca wadliwe wyroby to olbrzymie marnotrawstwo i straty dla przedsiębiorstwa
 • o jakości produktu należy myśleć znacznie wcześniej: w fazie doboru surowców, w fazie projektowania wyrobu i jego wytwarzania. Wtedy końcowa kontrola nie wykryje żadnych braków, bowiem o dobrym produkcie decyduje dobrze przebiegający proces produkcji

W trakcie pracy nad nowymi sposobami organizacji produkcji E. Deming nakreślił drogę, znaną pod nazwą cyklu Deminga, którą powinna kroczyć każda instytucja, której celem jest doskonaleniem jakości:

 1. trzeba zaplanować każde działanie
 2. wdrożyć je do praktyki
 3. badać, jak przebiega proces wdrażania
 4. wprowadzać zmiany, wynikające z tych badań

Występujące w tym cyklu – PLANOWANIE, WYKONANIE, BADANIE i WPROWADZANIE ZMIAN można traktować jako elementy zależne od siebie i ściśle ze sobą powiązane, czyli tworzące system.

Cykl Deminga – prosty, skuteczny, oparty na informacji instrument ciągłego uczenia się  i doskonalenia.

Deming nadał jakości charakter prewencyjny ( zapobiegawczy ) i zamienił finalną kontrolę jakości w zapewnienie jakości procesu produkcji.
Postulaty Deminga, wdrażane pierwotnie tylko na terenie przemysłu i gospodarki, zaczęły z czasem przenikać na obszar edukacji. Początkowe obawy o to, czy mogą one funkcjonować w szkołach, dziś są już całkiem nieaktualne. Edukacja okazała się obszarem niezwykle przyjaznym dla przyjęcia współczesnej filozofii jakości.

Jakość to:

 • doskonałość
 • dobro, piękno
 • luksus, ekskluzywność
 • dopasowanie do celu
 • zgodność ze standardem
 • specyfika
 • stan, poziom
 • zaspokojenie potrzeb/oczekiwań
 • zadowolenie/zachwyt klienta

Uzyskanie certyfikatu nie oznacza zakończenia prac nad udoskonalaniem jakości usług świadczonych przez placówkę oświatową.

Wszystkie procesy zarządzania są procesami żywymi i muszą nadążać za tym, co przynosi życie. Nie można więc powiedzieć, że po uzyskaniu certyfikatu w Szkole nic nie będzie się zmieniać.

Od Was drodzy słuchacze, od Waszych uwag, spostrzeżeń i opinii w dużej mierze zależeć będzie dynamika tych zmian.

Posiadanie certyfikatu jest wyzwaniem do ciągłego doskonalenia wszystkich procesów związanych z zarządzaniem szkołą, w tym szczególnie procedur i norm bezpośrednio związanych z procesem nauczania.

Wszystkie uwagi i propozycje związane z usprawnieniem działalności Naszego Centrum prosimy składać do pełnomocnika ds. Jakości.

Uzyskując świadectwo ukończenia CKU otrzymujesz dokument potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w europejskim standardzie.  

Certyfikat ISO to:

 • punkt wyjścia i kanwa dla nowoczesnej kultury pracy
 • zaleta przetargowa w negocjacjach, analizach marketingowych i pertraktacjach przetargowych
 • profesjonalne narzędzie w projektowaniu nowych przedsięwzięć
 • sposób na obniżenie kosztów
 • okazja do krajowych i międzynarodowych kontaktów z partnerami służących analizom porównawczymi i pozyskiwaniem nowoczesnych rozwiązań
 • przyczynek wzmacniający szansę absolwentów na europejskim rynku pracy